گواهی ایزو 9001 از CCQB چین :

پروانه کسب از اتحادیه الکترونیک :